ARTICLES
LEARN ABOUT POWER QUALITY

https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/engineering-zone/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/engineering-zone/youtube.png  info@pq-team.com
ทั่วไป
ปัญหาคุณภาพกำลังงานไฟฟ้า
1. ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า - “ผลกระทบจากปัญหาคุณภาพกำลังงานไฟฟ้าจะส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งแต่การผลิต ระบบส่งจ่ายและตัวผู้ใช้ไฟฟ้าเอง”
ปัญหาฮาร์มอนิก
2. ปัญหาฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า - "คือค่าความถี่ที่ไม่ต้องการให้มีหรือเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้า"
Power Factor (PF.) คืออะไร?
3. Power Factor (PF.) คืออะไร? - “ตัวเลขที่บอกถึงกำลังงานไฟฟ้าที่ได้ใช้ประโยชน์หรือเกิดการทำงานจริงกับขนาดของกำลังงานทั้งหมดที่ต้องการจากระบบไฟฟ้า”
Power Factor (PF.), Displacement PF., Distortion PF., Total PF. คืออะไร/ต่างกันอย่างไร?
4. Power Factor (PF.), Displacement PF., Distortion PF., Total PF. คืออะไร/ต่างกันอย่างไร? - "ในการประเมิณค่า PF ของระบบที่มีแรงดันและกระแสฮาร์มอนิก การระบุค่า PF จะระบุในรูปของ Total Power Factor"
การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
5. การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ - “สามารถลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและเพิ่มความสามารถในการรับโหลดของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น”
Capacitor Bank คืออะไร?
6. Capacitor Bank คืออะไร? - "ตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวนหลายชุด ที่ใส่ขนานเข้ามาในระบบไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ปรับค่า Power Factor"
เรโซแนนซ์ในระบบไฟฟ้าคืออะไร? อันตรายจริงหรือ?
7. เรโซแนนซ์ในระบบไฟฟ้าคืออะไร? อันตรายจริงหรือ? - “การเกิดเรโซแนนซ์ในระบบไฟฟ้ากำลังแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับระบบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว"
แก้ปัญหาฮาร์มอนิกแล้วค่าไฟฟ้าลดลง?
8. แก้ปัญหาฮาร์มอนิกแล้วค่าไฟฟ้าลดลง? - "การแก้ปัญหาฮาร์มอนิกนั้นไม่ใช่การลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเหมือนการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานทั่วไป แต่เป้าหมายหลักนั้นทำเพื่อ...”
ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า
9. ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า การตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าเป็นเครื่องมือหรือเป็นกุญแจสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลคุณภาพและประสิทธิภาพภายในระบบไฟฟ้า
Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่?
10. Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่? โดยทั่วไปโหลดของระบบไฟฟ้าที่ใช้งานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะสร้างปัญหาค่า Lagging PF. ซึ่งเราก็สามารถใช้ Cap bank, Detuned filter หรือ Tuned filter สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้
Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่? แนวทางการแก้ไขและอุปกรณ์ที่ใช้
11. Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่? แนวทางการแก้ไขและอุปกรณ์ที่ใช้ การแก้ปัญหาวิธีแรกที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีเมื่อมีปัญหากระแสนำหน้า (Leading) ในระบบไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้ง Inductor หรือ Reactor
อยากลดค่าไฟฟ้า! ลดค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า บอกท่านได้
12. อยากลดค่าไฟฟ้า! ลดค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า บอกท่านได้ ทุกๆองค์กรที่มีนโยบายลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็นตัวเลือกต้นๆในการพิจารณา
แก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์/ฮาร์มอนิก ที่แรงดันต่ำหรือแรงดันสูงแบบไหนดีกว่ากัน?
13. แก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์/ฮาร์มอนิก ที่แรงดันต่ำหรือแรงดันสูงแบบไหนดีกว่ากัน? - ถ้าท่านซื้อไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูง ก็จะมีคำถามว่าเราควรจะแก้ไขปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์หรือปัญหาฮาร์มอนิกระบบไฟฟ้าของเราที่แรงดันต่ำหรือที่แรงดันสูงดีกว่ากัน
   
Capacitor Bank/Detuned filter
สาเหตุของ Capacitor Bank อายุสั้น/ระเบิด
1. สาเหตุของ Capacitor Bank อายุสั้น/ระเบิด - “ตามปกติแล้วคาปาซิเตอร์ที่ใช้งานอย่างน้อยที่สุดควรจะมีอายุการใช้งานต่อเนื่องเกิน 2 ปีที่อุณภูมิไม่เกิน 46 องศาเซลเซียส
ติดตั้ง Capacitor Bank ตาม kVar ที่คำนวนแล้ว Power Factor ไม่ขึ้นตามต้องการ (Power Factor เข้าใกล้ 1) เพราะอะไร?
2. ติดตั้ง Cap. Bank ตาม kVAR ที่คำนวนแล้ว PF ไม่ขึ้นตามต้องการเพราะอะไร? - "ในระบบที่มีค่า THDi สูง ค่า Total Power Factor หรือ True Power Factor จะไม่สามารถขึ้นสูงได้จนมีค่าเข้าใกล้ 1"
De-tuned filter คืออะไร?
3. De-tuned filter คืออะไร? - “ระบบไฟฟ้ามีปริมาณกระแสฮาร์มอนิกและแรงดันฮาร์มอนิกสูงมาก จนไม่สามารถติดตั้งใช้งาน Cap. Bank ได้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ทรานเชียลในระบบไฟฟ้าเนื่องจากการต่อ-ปลด Capacitor Bank
4. ทรานเชียนท์ในระบบไฟฟ้าเนื่องจากการต่อ-ปลด Capacitor Bank - "ในขณะที่มีการ ต่อ ปลดหรือสวิตช์โหลดกับระบบไฟฟ้า ก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการเรโซแนนซ์ในช่วงสั้นๆขึ้นซึ่งเราจะเรียกว่า ทรานเชียนท์ (Transient)"
Capacitor Bank + Reactor = Detuned filter?
5. Capacitor Bank + Reactor = Detuned filter? - “สิ่งสำคัญที่เข้าใจผิดก็คือ ค่าหรือขนาดของรีแอคเตอร์ที่คำนวณได้นั้นจะต้องถูกใช้งานกับคาปาซิเตอร์ที่มีค่า kVar ที่คำนวณได้เท่านั้น
การแก้ปัญหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับแรงดันสูงโดยใช้ MV Capacitor
6. การแก้ปัญหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับแรงดันสูงโดยใช้ MV Capacitor - การแก้ไขและปรับปรุงค่า PF. สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางหรือสูงโดย MV Capacitor
การแก้ปัญหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับแรงดันสูงโดยใช้ MV Detuned filter
7. การแก้ปัญหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับแรงดันสูงโดยใช้ MV Detuned filter - การแก้ไขและปรับปรุงค่าตัว PF. สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางหรือสูงโดย MV Detuned filter
% Reactor คืออะไร มีความสัมพันธ์กับ Detuned filter และ Tuned filter อย่างไร
8. % Reactor คืออะไร มีความสัมพันธ์กับ Detuned filter และ Tuned filter อย่างไร Reactor ที่ถูกติดตั้งใช้งานใน Detuned filter และ Tuned filter มีเงื่อนไขในการออกแบบและเลือกใช้อย่างไร
ข้อพิจารณาการเลือกชนิดอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงค่า PF
9. ข้อพิจารณาการเลือกชนิดอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงค่า PF. อุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำที่มีจำหน่ายในปัจจุบันก็มีหลายชนิดและราคาซึ่งแต่ละชนิดก็มีความเหมาะสมในการใช้งานไม่เหมือนกัน
ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อปรับแก้ค่า PF. และปัญหาฮาร์มอนิกสำหรับ ระดับแรงดัน Medium Voltage สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
10. ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อปรับแก้ค่า PF. และปัญหาฮาร์มอนิกสำหรับระดับแรงดัน Medium Voltage สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์และการกำจัดฮาร์มอนิกที่ระดับแรงดัน 6.6kV ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
Detuned Filter ต่อขนานกับ Cap bank เดิมเพื่อเพิ่มพิกัดได้ไหม?
11. Detuned Filter ต่อขนานกับ Cap bank เดิมเพื่อเพิ่มพิกัดได้ไหม? ในบทความนี้จะอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการนำ Detuned Filter มาต่อขนานร่วมกับ Cap bank เดิมที่ติดตั้งอยู่ในระบบไฟฟ้า
ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก
12. ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก ตอนที่ 1 จะแก้ฮาร์มอนิกแต่ได้ PF. Leading แถมมาด้วย
ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก ตอนที่ 2
13. ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก ตอนที่ 2 ติดตั้ง Detuned filter แล้วฮาร์มอนิกออเดอร์ 3 มากกว่าเดิม?
   
 
ตัวอย่างของปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า
การทำงานผิดพลาด/เสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิก
1. การทำงานผิดพลาด/เสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิก - “ในระบบไฟฟ้าที่มีฮาร์มอนิกสูงมากนั้นมีโอกาสที่การทำงานหรือการประมวลผลจะถูกรบกวนหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างถาวร”
ACB ทริปโดยไม่ทราบสาเหตุ?
2. ACB ทริปโดยไม่ทราบสาเหตุ? - "หลังจากสำรวจความผิดปกติของวงจรย่อยในส่วนต่างๆแล้วพบว่าไม่มีส่วนใดเสียหายหรือทำงานผิดพลาดจนเกิดโอเวอร์โหลดอันเป็นสาเหตุให้เกิดการทริป"
UPS สำรองไฟบ่อยโดยที่ไฟฟ้าไม่ดับ UPS Online ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับฮาร์มอนิกอย่างไร?
3. UPS สำรองไฟบ่อยโดยที่ไฟฟ้าไม่ดับ UPS Online ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับฮาร์มอนิกอย่างไร? - “ในหลายๆ ครั้งที่ UPS สำรองไฟฟ้าหรือจ่าย Back up โดยที่ไฟฟ้าไม่ดับ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
ทำไมสายไฟร้อนกว่าเดิมหลังติดตั้ง VSD ทั้งๆที่กำลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก็น้อยลง?
4. ทำไมสายไฟร้อนกว่าเดิมหลังติดตั้ง VSD ทั้งๆที่กำลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก็น้อยลง? - "กระแส RMS ที่ไหลไปยัง VSD จะมีค่าลดลง แต่อุณภูมิของสายมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?"
กระแสนิวตรอลสูงมาก ทั้งที่จัดสมดุลโหลดดีแล้ว เกี่ยวข้องกับปัญหาฮาร์มอนิกอย่างไร
5. กระแสนิวตรอลสูงมาก ทั้งที่จัดสมดุลโหลดดีแล้ว เกี่ยวข้องกับปัญหาฮาร์มอนิกอย่างไร - “ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือปัญหากระแสนิวตรอลสูงนี้จะเกิดขึ้นกับอาคารขนาดใหญ่มากว่าโรงงานที่ใช้งานโหลด 3 เฟส
Non-linear load และแหล่งกำเนิดปัญหาฮาร์มอนิก
6. Non-linear load และแหล่งกำเนิดปัญหาฮาร์มอนิก - "คลื่นกระแสไฟฟ้าที่โหลดเหล่านี้ใช้ในการทำงานสังเกตได้ว่าจะเป็นรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนจากรูปคลื่นไซน์เป็นอันมาก"
มอเตอร์สั่น/ร้อน ผิดปกติเนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิก
7. มอเตอร์สั่น/ร้อน ผิดปกติเนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิก - “ส่วนใหญ่จะคิดว่าเกิดจากปัญหาทางกลหรือจากการบาลานซ์มอเตอร์ไม่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว อาจจะมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฮาร์มอนิกด้วยก็เป็นได้
หม้อแปลงร้อนผิดปกติจากปัญหาฮาร์มอนิก
8. หม้อแปลงร้อนผิดปกติจากปัญหาฮาร์มอนิก - “ในปัจจุบันมีการใช้งาน Non-linear load กันอย่างมากซึ่งสร้างปัญหาฮาร์มอนิกให้กับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบอันดับต้นๆ ก็คือหม้อแปลงนั่นเอง

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
9. อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่? - “การเลือกอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ดี ผลกระทบของการติดตั้งอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในปริมาณมาก ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหา
   
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติและการทำงานของ PFMax
1. คุณสมบัติและการทำงานของ PFMax Dynamic Power Factor Series - ออกแบบและผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการการปรับปรุงค่า Power Factor และแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิก
ขีดจำกัดการใช้งาน Capacitor bank/Detuned filter
2. ขีดจำกัดการใช้งาน Capacitor bank/Detuned filter กับโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง - ปัญหาที่หลายๆ ท่านพบคือ Capacitor bank หรือ Detuned filter ที่ท่านติดตั้งใช้งานไม่สามารถทำงานปรับค่า PF. ให้มีค่าสูงและคงที่ได้
แนะนำ SVG/STATCOM
3. แนะนำ SVG/STATCOM - การแก้ไขและปรับปรุงค่าตัว PF. สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางหรือสูงโดย Static Var Generator หรือ Static Synchronous Compensator (SVG/STATCOM)
โครงสร้างวงจรและการทำงานของ SVG/STATCOM
4. โครงสร้างวงจรและการทำงานของ SVG/STATCOM - ในบทความนี้กล่าวถึงโครงสร้างวงจรและหลักการทำงานของ Static Var Generator หรือ Static synchronous Compensator (SVG/STATCOM)
Power Unit of SVG/STATCOM
5. อินเวอเตอร์ของ SVG/STATCOM ในบทความนี้เราจะพูดถึงส่วนของภาคกำลังหรืออินเวอเตอร์ของ Static Var Generator หรือ Static synchronous Compensator
การทำงานของวงจรกรองกำลังชนิดแอคทีฟ
6. การทำงานของวงจรกรองกำลังชนิดแอคทีฟ แนะนำการทำงาน ประเภท และการเลือกใช้อุปกรณ์ Active Power Filter ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการ
PQMax Catalogue
7. ระบบปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-จำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล ภายใต้ชื่อทางการค้า “PQMax” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านระบบไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลโดยเฉพาะ
PQSVG-HV Catalogue
8. แนะนำ PQSVG-HV - การแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง
PF-MCR Catalogue
9. แนะนำ PF-MCR - MCR type SVC transformer substation dynamic reactive power compensation equipment.
หลักการทำ Load Balancing ของ PAMax
10. หลักการทำ Load Balancing ของ PAMax หน้าที่หลักของ PAMax Series นั้นคือกำจัดกระแสฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้าแต่สิ่งที่ PAMax Series สามารถทำได้มากว่านั้นคือ สามารถทำการชดเชยกระแสโหลดของระบบไฟฟ้าให้สมดุลได้ (Current Balancing)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter
11. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์แบบ DOL และการใช้งาน PQ-Starter ในการใช้งานมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพิกัดกำลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แรงดันต่ำหรือแรงดันปานกลางนั้น ขณะที่เริ่มสตาร์ทมอเตอร์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าจะเกิดกระแสสูง
   
บทความใหม่
ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก
1. ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก ตอนที่ 1 จะแก้ฮาร์มอนิกแต่ได้ PF. Leading แถมมาด้วย
ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก ตอนที่ 2
2. ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก ตอนที่ 2 ติดตั้ง Detuned filter แล้วฮาร์มอนิกออเดอร์ 3 มากกว่าเดิม?
Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่?
3. Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่? โดยทั่วไปโหลดของระบบไฟฟ้าที่ใช้งานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะสร้างปัญหาค่า Lagging PF. ซึ่งเราก็สามารถใช้ Cap bank, Detuned filter หรือ Tuned filter สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้
Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่? แนวทางการแก้ไขและอุปกรณ์ที่ใช้
4. Leading PF. ในระบบไฟฟ้าสร้างปัญหาหรือไม่? แนวทางการแก้ไขและอุปกรณ์ที่ใช้ การแก้ปัญหาวิธีแรกที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีเมื่อมีปัญหากระแสนำหน้า (Leading) ในระบบไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้ง Inductor หรือ Reactor
อยากลดค่าไฟฟ้า! ลดค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า บอกท่านได้
5. อยากลดค่าไฟฟ้า! ลดค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า บอกท่านได้ ทุกๆองค์กรที่มีนโยบายลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็นตัวเลือกต้นๆในการพิจารณา
แก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์/ฮาร์มอนิก ที่แรงดันต่ำหรือแรงดันสูงแบบไหนดีกว่ากัน?
6. แก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์/ฮาร์มอนิก ที่แรงดันต่ำหรือแรงดันสูงแบบไหนดีกว่ากัน? - ถ้าท่านซื้อไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูง ก็จะมีคำถามว่าเราควรจะแก้ไขปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์หรือปัญหาฮาร์มอนิกระบบไฟฟ้าของเราที่แรงดันต่ำหรือที่แรงดันสูงดีกว่ากัน

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่?
7. อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เรื่องเล็กหรือใหญ่? - การเลือกอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ดี ผลกระทบของการติดตั้งอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในปริมาณมาก ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหา