SERVICES
LEARN ABOUT OUR SERVICES
    https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/services/youtube.png  info@pq-team.com
ตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
company profile.pdf
เรามีทีมงานและเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และทีมงานที่จะช่วยวิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิภาพ ของกำลังไฟฟ้าในระบบของท่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
ถ่ายภาพความร้อน
company profile.pdf
ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน เรามีบริการถ่ายภาพความร้อน ตรวจจุดร้อนของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน อาคารสูง โรงแรม พร้อมทั้งจัดทำรายการภาพถ่ายความร้อน
ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า
company profile.pdf
เรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยมีประสบการณ์การทำงานให้กับระบบไฟฟ้าของอาคารสูง ธนาคาร โรงงาน โรงแรม
ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้า
company profile.pdf
ทีมงานที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความชำนาญและประสบกรณ์ สามารถช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและคุ้มกับค่าใช้จ่ายมากที่สุดรายละเอียดงานตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า


รายละเอียดงานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
         ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานของ
โหลดอย่างละเอียด (ระยะเวลาตรวจวัดอย่างน้อย 1 รอบการทำงานของโหลด)
         ตำแหน่งตรวจวัดด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงหรือตำแหน่ง
ที่มีปัญหา โดยบันทึกค่าทุกๆ 1 วินาที
         พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่บันทึกค่า
       - Voltage and current waveform
       - Voltage, Current, Power (Watt, Var, VA), Power Factor, DPF, THDi, THDv, Harmonic deviation
       - Phasor Diagram of voltage and current

 
 
   
   
      รายละเอียดงานวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

               - เปรียบเทียบค่ากระแสและแรงดันฮาร์มอนิกส์ เทียบกับมาตรฐานการ
      ไฟฟ้าและ IEEE 519 
               - คำนวณกำลังงานสูญเสียในสายส่งและหม้อแปลง ในหน่วย บาทต่อปี
               -  วิเคราะห์สภาพระบบไฟฟ้าปัจจุบัน และความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
       กับระบบไฟฟ้าอันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
               - วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไข
               - คำนวณผลตอบแทนการลงทุน