CASE STUDIES
กรณีศึกษา
https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/videos/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/videos/youtube.png  info@pq-team.com

CASE 1
  ปัญหา Detuned Filter เกิดไฟลุกไหม้

                         ลูกค้าซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุบแข็ง ได้ประสบปัญหา Detuned Filter ที่ติดตั้งอยู่เดิมเกิดไฟลุกไหม้และเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก และเกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด ได้เข้าให้บริการโดยส่งทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูล สำรวจเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของลูกค้าและนำมาวางแผนในการเข้าตรวจวัด หลังจากติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดและนำผลการตราจวัดที่ได้มาวิเคราะห์พบว่า

                        1. โหลดในระบบไฟฟ้าที่เป็น Phase-Controlled Rectifier ได้สร้างฮาร์มอนิกส์เข้าสู่ระบบเป็นปริมาณมาก โดยมีตั้งแต่ order ต่ำๆ คือ เริ่มตั้งแต่ order ที่ 2,3,4,5,

                        2. ระบบมีค่า Power Factor ต่ำ ต้องการการชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟมาก

                        3. โหลดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนื่องจากลักษณะการทำงานที่เครื่องจักรต้องเปิดและปิดพร้อมกันทุกชุด

                        สาเหตุที่ Detuned Filter ที่ติดตั้งอยู่เดิมเสียหายและเกิดไฟลุกไหม้ มาจากการเกิดเรโซเนนท์ของฮาร์มอนิกส์ที่ออเดอร์ต่ำกว่า 5 ร่วมกับแรงดันในระบบที่สูงเกินจากการชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟในขณะที่โหลดหยุดการทำงานไปแล้วแต่ Magnetic Contractor ของชุด PFC (Power Factor Controller) ไม่สามารถปลด Capacitor ออกได้ทัน จึงทำให้แรงดันสูงเกินและเกิดความเสียหายรุนแรงขึ้น

                        ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้าสามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าพร้อมกันได้ โดยติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถกำจัดฮาร์มอนิกส์ได้ตั้งแต่ Order 2 ขึ้นไปและสามารถชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟได้รวดเร็วทันการเปลี่ยนแปลงของโหลดแทน PFC ชุดเดิม ทางบริษัทเสนอได้ให้ติดตั้งอุปกรณ์ PQSVG-0.4/800kvar ร่วมกับ PAMAX-0.4/100A  ผลที่ได้หลังการติดตั้งเป็นที่น่าพอใจมาก

                       ผลที่ได้หลังการติดตั้งอุปกรณ์

1. ปัญหาการเรโซเนนท์ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าหมดไป

2. ค่าปรับ Power Factor หมดไป

3. ฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้าลดลง จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน IEEE 519

สามารถลดกำลังการสูญเสียในระบบไฟฟ้าได้

CASE 2
   ปัญหาการทริปโดยไม่ทราบสาเหตุของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า มอเตอร์ทำงานได้ไม่เต็มพิกัด
                          ลูกค้าซึ่งประกอบกิจการในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมรีดเย็น ได้ประสบปัญหาการทริปของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ต้องหยุดการทำงานบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตเป็นอย่างมาก บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด ได้เข้าให้บริการโดยส่งทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูล สำรวจเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของลูกค้า จากนั้นจึงได้วางแผนตรวจวัด หลังการตรวจวัดเมื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ จึงพบปัญหาในระบบไฟฟ้าของลูกค้า คือ

1. เกิดแรงดันตกในขณะที่มอเตอร์พยายามส่งกำลัง ทำให้เกิดการทริปของ VCB

2. มี PF ต่ำทำให้มีค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงมาก

3. ระบบมีฮาร์มอนิกส์สูงมาก ทำให้เกิดความสูญเสียในระบบสูง

     4. เครื่องจักรมีการทำงานอย่างทันทีทันใดทำให้อุปกรณ์ชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟที่มีอยู่นั้นไม่สามารถทำงานได้ทัน

                        ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้าสามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าไปในคราวเดียวกันได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟได้ในปริมาณที่สูงมากอย่างทันทีทันใด เพื่อให้ทันต่อการทำงานของเครื่องจักร และกำจัดฮาร์มอนิกส์ตั้งแต่ Order ที่ 5 ขึ้นไปได้ในปริมาณมาก  ทางบริษัทได้แนะนำให้ลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ PFmax-V33 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่ต้องการการชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วถึง < 20mS หรือไม่เกินครึ่งไซเคิลของรูปคลื่นแรงดันที่ใช้งาน และสามารถชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟได้เต็มพิกัด (ต่อและปลดวงจรพร้อมกันทุกสเต็ป) โดยไม่เกิดแรงดัน-กระแสกระชาก ด้วยเทคโนโลยี Zero-Voltage Switching by Thyristor Controlled Switch (ZVS-TCS) จึงสามารถชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด

                        ผลที่ได้หลังการติดตั้งอุปกรณ์

1. ปัญหาแรงดันตกหมดไป เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

     2. เครื่องจักรมีกำลังมากขึ้นเนื่องจากแรงบิดมอเตอร์มากขึ้น อันเป็นผลจากแรงดันที่ไม่ตกทำให้กำลังในการผลิตสูงขึ้นกว่าเดิม

3. ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์หมดไป

4. ค่ากำลังงานสูญเสียเนื่องจากฮาร์มอนิกส์และกำลังงานรีแอคทีฟลดลงอย่างมาก
CASE 3   ปัญหา Medium-Voltage Tuned Filter ที่ 6.6 kV เสียหายหลังจากมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่
                            ลูกค้าประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อเตาหลอมโดยมีเตาหลอม Induction เป็นอุปกรณ์หลักลูกค้าประสบปัญหา Medium-Voltage Tuned Filter ที่แรงดัน 6.6 kV เสียหายหลังจากมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด ได้ส่งทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เข้าสอบถามข้อมูล สำรวจเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของลูกค้า พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือและตรวจวัดเมื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปปัญหาของลูกค้าได้ดังนี้


1. มีปริมาณ Harmonics ในระบบสูงมาก

     2. MV tuned filter เสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่ทำให้คุณลักษณะของโหลดและระบบไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงและมีฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าทำให้เกิดการเรโซแนนท์

3. มีค่าปรับ Power Factor สูงมาก

4. มีการเปลี่ยนแปลงของโหลดอย่างรวดเร็ว

                        กรณีนี้บริษัทได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยติดตั้งอุปกรณ์ PQSVG-MV-6.6/2Mvar และ PQSVG-MV-6.6/3Mvar ของบริษัท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟที่ทำงานโดยอินเวอร์เตอร์ซึ่งควบคุมการทำงานด้วย Digital Signal Processing (DSP) ค่าตัวแปรทางไฟฟ้าของระบบจะถูกตรวจจับและคำนวนอย่างแม่นยำโดย DSP เพื่อสั่งงานให้อินเวอเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพื่อชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟและกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด จึงสามารถชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว สามารถกำจัดฮาร์มอนิกส์ได้ดี อีกทั้งการทำงานยังไม่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของโหลด ทำให้สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

                        ผลที่ได้หลังการติดตั้งอุปกรณ์

     1. เตาหลอม Induction ทำงานผิดพลาดน้อยลงและมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่า Power Factor ดีขึ้นและแรงดันที่จ่ายให้คงที่ไม่มีปัญหาแรงดันตก

     2. หมดกังวลเรื่องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรว่าจะส่งผลให้อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าเสียหาย

3. กำจัดค่าปรับ Power Factor และลดกำลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก


                       จากกรณีศึกษาทั้ง 3 นี้ แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าที่มีการตรวจวัดและวิเคราะห์อย่างละเอียดถูกต้อง และนำผลที่ได้มาเลือกอุปกรณ์หรือวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านคุณภาพไฟฟ้านั้น นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่แล้วยังสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้มีกำลังงานสูญเสียลดลง  มีเสถียรภาพมากขึ้น  และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย