อินเวอเตอร์ของ SVG/STATCOM
Facebook Twitter More...

PQSVG-MV

Static VAR Generator/ Static Synchronous Compensator (SVG/STATCOM)

ในบทความนี้เราจะพูดถึงส่วนของภาคกำลังหรืออินเวอเตอร์ของ Static Var Generator หรือ Static synchronous Compensator (SVG/STATCOM) โดยพื้นฐานแล้ว SVG/STATCOM ถูกออกแบบและพัฒนาบนพื้นฐานของอินเวอเตอร์ชนิด Single Phase H-Bridge ที่นำมาต่ออนุกรมแล้วจัดการทำงานให้เป็นแบบ Multi-level inverter โดยจะจัดเรียงกันให้ได้ 3 เฟสและมีมุมทางไฟฟ้าต่างกัน 120 องศา รูปที่ 1 แสดงแนวความคิดการนำอินเวอเตอร์แรงดันต่ำ (480V) จำนวน 12 ตัวมาต่ออนุกรมกันในแต่ละเฟสและนำกราวนด์ของอินเวอเตอร์ตัวล่างสุดมาต่อร่วมกันจึงมีโครงสร้างเป็นแบบ Star และเมื่อควบคุมการทำงานของอินเวอเตอร์ในแต่ละเฟสให้มีมุมทางไฟฟ้าต่างกัน 120 องศาก็จะได้แรงดันรวม เมื่อคำนวนเป็นแรงดันเฟส Vphase = 12 x 480V = 5.76kV และแรงดันสาย Vline = 5.76kV x 1.732 = 9.97kV หรือประมาณ 10 kV นั่นเอง

รูปที่ 1 แสดงการนำอินเวอเตอร์มาต่ออนุกรมแต่ละเฟสเพื่อให้สามารถทำงานที่แรงดันสาย 10kV

รูปที่ 2 แสดงการทำงานและส่วนประกอบของ Multi-level Inverter

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดแรงดันที่ได้จากอินเวอเตอร์แต่ละตัวซึ่งจะถูกควบคุมให้จ่ายแรงดันหรือนำกระแสที่ต่างกันตามรูป 2(a) และเมื่อนำแรงดันขาออกของอินเวอเตอร์แต่ละตัวมาบวกกัน (อนุกรม) ก็จะได้รูปคลื่นของแรงดันที่ใกล้เคียงรูปคลื่นไซน์โดยจะมีการทำงานที่เหมือนกันทั้ง 3 เฟส โดยแรงดันอ้างอิงหรือสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมชุดของอินเวอเตอร์แต่ละเฟสที่ต่ออนุกรมกันนั้นจะห่างกันทางไฟฟ้าอยู่ 120 องศานั่นเอง หลังจากได้รูปคลื่นของแรงดันตามรูป 2(a) บนสุดแล้วแรงดันดังกล่าวก็จะถูกจ่ายผ่าน Reactor 3 phase ซึ่งจะทำหน้าที่กรองรูปคลื่นกระแสให้เรียบและได้รูปคลื่นกระแสที่ต้องการเพื่อชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟและหักล้างกระแสฮาร์มอนิกส์ที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้านั่นเอง
  บทความที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูล