ปัญหาคุณภาพกำลังงานไฟฟ้า
Facebook Twitter More...
โดยทั่วไปอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ต้องการได้รับแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดและความถี่คงที่และประกอบด้วยเพียงความถี่เดียว เพื่อการทำงานที่ไม่ผิดพลาด กำลังงานสูญเสียตํ่าและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจากในทางปฏิบัติแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจะมีค่าอิมพีแดนซ์ปรากฏอยู่ ตลอดจนมีผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันในระบบและมีชนิดของโหลดที่นำมาต่อใช้งานเป็นจำนวนมากจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาคุณภาพกำลังงานไฟฟ้าตามมา โดยผลกระทบจากปัญหาคุณภาพกำลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งแต่การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและตัวผู้ใช้ไฟฟ้าเอง

ปัญหาคุณภาพกำลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาคือปัญหารูปคลื่นเพี้ยน (Waveform distortion) ซึ่งเกิดจากฮาร์มอนิก (Harmonic) และมีสาเหตุมาจากโหลดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Loads) ในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาผลจากการพัฒนาด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการผลิตและความเร็วในการทำงานสูง ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการลดการใช้พลังงาน ในด้านบวกผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ความสนใจและนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในหน่วยงานเป็นจำนวนมาก เช่น สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (SMPS) สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม อินเวอเตอร์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เตาอินดัคชั่น (Induction Heating) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิดต่างๆ และอื่นๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเหล่านี้ได้สร้างมลภาวะหรือปัญหาทางคุณภาพกำลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่ากระแสฮาร์มอนิก(Harmonic Current) ให้กับระบบไฟฟ้าของทั้งหน่วยงานที่นำอุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านี้มาใช้งานเองและกับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนรวมในขณะเดียวกันด้วย

  บทความที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูล