หลักการทำ Load Balancing ของ PAMax
Facebook Twitter More...
หน้าที่หลักของ PAMax Series นั้นคือกำจัดกระแสฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้าแต่สิ่งที่ PAMax Series สามารถทำได้มากว่านั้นคือ สามารถทำการชดเชยกระแสโหลดของระบบไฟฟ้าให้สมดุลได้ (Current Balancing) ในบทความนี้จะอธิบายการทำงานของ PAMax Series ในการทำหน้าที่นี้

รูปที่ 1 แสดงการทำงานของ PAMax Series ขณะทำหน้าที่ Current Balancing


รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของวงจร Active Power Filter

รูปที่ 1 แสดงการทำงานของ PAMax Series ขณะทำหน้าที่จัดสมดุลกระแส (Current Balance) โดยจะสังเกตได้ว่าขณะที่ด้านโหลดต้องการกระแสแต่ละเฟสที่ไมเท่ากัน (Unbalance Load) โดยมีกระแสบางเฟสสูงและบางเฟสน้อยกว่า หลังจาก PAMax Series ทำการชดเชยกระแสให้สมดุลจะพบว่ากระแสด้านเข้า (Main) จะมีขนาดเท่ากันทุกเฟส ส่วนรูปที่ 2 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของวงจร PAMax Series โดยวงจรจะประกอบด้วย DC capacitor ที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายพลังงานกลับเข้าสู่ระบบโดยผ่าน Voltage Source Inverter (VSI) ซึ่งทำงานร่วมกับ Inductor (L) ที่จุดเดียวกันซึ่งการที่ VSI ทำงานร่วมกับ L นี้จะมีคุณสมบัติเป็นแหล่งจ่าย/รับกระแสโดยสามารถควบคุมให้ดึงหรือฉีดกระแส (i) เข้า Voltage Source (VS) จากการควบคุมสัญญาณควบคุม VSI โดยกระแสไฟฟ้าที่ถูกดึงเข้ามาจะเป็นพลังงานสะสมที่ C (DC bus capacitor) และในทางกลับกับกระแส (i) ที่ถูกฉีดกลับเข้าระบบจะใช้พลังงานที่สะสมไว้ที่ C เช่นเดียวกัน


รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการทำงานของ PAMax Series ขณะทำ Current Balancing

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างวิธีการคำนวนเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นการทำงานของ PAMax Series เพื่อทำหน้าที่ชดเชยกระแส Mainให้สมดุลทำได้
  บทความที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูล