ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
Facebook Twitter More...

การตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าเป็นเครื่องมือหรือเป็นกุญแจสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลคุณภาพและประสิทธิภาพภายในระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสำรวจ ตรวจวัด คัดกรอง วิเคราะห์และประเมินสภาวะต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า เพื่อค้นหา แบ่งแยกกลุ่มของปัญหาออกเป็น กลุ่มที่เป็นปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาต่อระบบ หรือกลุ่มที่สร้างปัญหาต่อระบบไฟฟ้า จนเกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงานภายใน อีกทั้งยังสามารถสร้างแนวทางจากผลการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า อันเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพ ศักยภาพการทำงานภายในระบบให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม สามารถนำรายงานการตรวจวัดนี้ไปใช้ประกอบในรายงานผู้ตรวจสอบพลังงานตามกฏกระทรวงฯของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อีกด้วย


เหตุผลที่ควรมีการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า
หากจะกล่าวถึงเรื่องการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าแล้ว หลายท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนื่องจากบางครั้งอาจมองว่าระบบไฟฟ้าหรือการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบยังเป็นปกติดีอยู่แล้ว แท้จริงการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าจะเป็นตัวบ่งชี้ปัญหา บ่งบอกสถานะและสภาวะต่าง ๆ ภายในระบบได้ ดังนี้


ประโยชน์จากการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
  1. เพื่อรับรู้ศักยภาพในระบบไฟฟ้า หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและหาวิธีการแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้า
  2. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงต่อการเกิด Downtime ในระบบซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการทำงาน
  3. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
  4. เพื่อสำรวจหาความเสี่ยงก่อนเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
  5. เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  6. สามารถนำข้อมูลไปประกอบรายงานของผู้ตรวจสอบพลังงานตามกฎกระทรวงฯของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
การตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าดีจริงหรือ ?
สำหรับวิศวกรผู้ดูแลระบบไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งผู้รับผิดชอบหลาย ๆ ท่าน คงทราบดีว่าการเกิดปัญหาขึ้นภายในระบบไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ปัญหา และหาสาเหตุของการเกิดปัญหา ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดคำถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงสาเหตุและวิธีการป้องกัน แต่ท้ายที่สุดปัญหานั้นๆก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของท่านไปเรียบร้อยแล้ว การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต่อการป้องกันและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังที่ได้กล่าวมา
  บทความที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูล