PRODUCTS SUMMARY
Facebook Twitter More...
แนะนำสินค้าและเทคโนโลยีของบริษัท เพาเวอร์ ควิลิตี้ ทีม จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด มีความพร้อมของสินค้าและเทคโนโลยีด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่จะตอบสนองทุกปัญหาและความต้องการด้านการปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้าให้แก่ท่านตลอดจนทีมงานวิศวกรทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ปัญหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับทุกความต้องการ

รูปที่ 1 ไดอะแกรมแสดงกลุ่มของเทคโนโลยีและระดับแรงดันใช้งานของผลิตภัณฑ์แก้ไขและปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้าของบริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ ทีม จำกัด

  • Reactor and Capacitor Based Products : ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ถูกออกแบบบนพื้นฐานของวงจรกรองที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์หลักคือการแก้ไขค่า PF. ภายใต้สภาวะการทำงานที่มีความเพี้ยนรวมของกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกในปริมาณสูงและยังสามารถกำจัดและลดปริมาณฮาร์มอนิกดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยซึ่งเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบไฟฟ้าโดยทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ยังสามารถแบ่งย่อยออกตามโครงสร้างวงจรและส่วนประกอบ ความเร็วในการตอบสนอง ความต่อเนื่องของการชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟ และระดับแรงดันทำงานดังแสดงในรูปที่ 1 ส่วนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกรุณาดูรายละเอียดตามชื่อรุ่น
  • Inverter Based Products : ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังสมัยใหม่บนพื้นฐานและโครงสร้างการทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์ร่วมกับการประมวลผลความเร็วสูงจาก Dual DSP Controller ที่ให้ความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ต่อเนื่อง และมีสเถียรภาพในการทำงานสูงมาก ตอบโจทย์ปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ซับซ้อนของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ที่มีการใช้งานเครื่องจักรทันสมัย และไวต่อปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า จุดเด่นหรือวัตถุประสงค์หลักของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้คือ เพื่อกำจัดปัญหาความเพี้ยนของแรงดันและกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดในระดับสูงมากจนเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าและตอบสนองต่อกำลังงานรีแอคทีฟที่มีการเปลี่ยแปลงรุนแรงและหลากหลายรูปแบบทั้ง Leading Power Factor และ Lagging Power Factor ตลอดจนเหมาะสมสำหรับระบบไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าและต่อเชื่อมกับระบบของการไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน Imported Reactive Power และปัญหาแรงดัน Sag ขณะปลดวงจรเชื่อมต่อกับแรงดันกริด
  • Hybrid Based Products :  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมที่มีปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้ารุนแรงแต่ไม่ซับซ้อนจนต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Inverter based ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง โดยการรวมข้อเด่นของ Reactor + Capacitor based products ซึ่งมีการลงทุนต่อพิกัดที่ต่ำร่วมกับการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษของ Inverter based products เพื่อเสริมในส่วนที่จำเป็น จึงทำให้ Hybrid based products สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านที่เกิดขึ้นภายใต้การลงทุนที่คุ้มค่า