VIDEOS
OUR PRODUCTS, SERVICES AND TEAM
https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/videos/facebook.png  www.pq-team.com  https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/videos/youtube.png  info@pq-team.com
PFMax-V - Dynamic Harmonic Eliminated Reactive Power Compensator
PFMax-V
การทำงานของอุปกรณ์ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ระบบไฟฟ้าที่มีกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกสูง จำนวน 4 ระบบ พิกัดรวมกว่า 3600 kvar เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในสายการผลิต
PQMax 2340 - Hybrid Power Quality Maximizer
PQMax 2340
การทำงานของอุปกรณ์ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ระบบ Hybrid ชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟในระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเต็มพิกัดโดยการทำงานของ SVG/APF ร่วมกับ ZVS-TCS Detuned filter ติดตั้งภายในโรงงานน้ำตาล โหลดเป็นอุปกรณ์จำพวก DC Drive
PFMax 1100 - Dynamic Power Factor
PFMax 1100
อุปกรณ์ปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ระบบไฟฟ้าที่มีกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกสูง ความเร็วในการชดเชยเต็มพิกัดสูงถึง 1mS โดยปราศจากกระแสและแรงดันกระชาก ติดตั้งภายในโรงงานน้ำตาล